نوشته‌ها

مرکز ماساژ در آیت الله کاشانی | 09999890774

مرکز ماساژ در آیت الله کاشانی

مرکز ماساژ در آیت الله کاشانی

مرکز ماساژ در آیت الله کاشانی

ماساژ آیت الله کاشانی

در مطالعه حاضر، ما توانستیم تنها در مورد این یافته‌ها به شدت مربوط به ماساژ دستی، بحث کنیم.

اگر،خطاب به دیگری، این اولین مطالعه‌ای است که استفاده از ماساژ دستی برای

بیماران به طور خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد.

از طریق یک استراتژی جستجو خوب طراحی‌شده،

ما قادر به بهینه‌سازی اکتشاف ادبیات تحقیق در حوزه تحقیقات بودیم.

محدودیت تحلیل حاضر را می توان در تعداد محدودی از موجود در آنالیز نهایی یافت؛

این در درجه اول مربوط به کمیابی اطلاعات در ادبیات بود.

ماساژور خانم در آیت الله کاشانی

مقدمه: سندروم ساق پا (آر ال اس )یک اختلال حسی مشترک در بیماران است

که باعث اختلالات ذهنی، اختلالات خواب و مشکلات دیگر می‌شوند.

اهداف: این مطالعه اثرات ماساژ و لرزش بر کیفیت خواب و شدت علایم آر ال اس را در بیماران مقایسه کرده‌است.

بیماران و روش‌های: این آزمایش بر روی سن ۸۰ بیمار با آر ال اس که به صورت تصادفی به دو گروه اختصاص داده شدند انجام شد.

گروه اول ماساژ دریافت کرد و گروه دوم لرزش دریافت کرد.

هر گروه مداخله مربوطه را برای یک ماه سه بار در هفته به مدت ۱۰ دقیقه دریافت کرد.

یک ماه پس از اولین مداخله، مداخلات در یک طراحی متقابل بین دو گروه تغییر کرد.

شدت علایم آر ال اس و کیفیت خواب قبل و بعد از مداخلات با استفاده از پرسشنامه مربوطه ارزیابی شدند.

نتایج: ابزار شدت علایم آر ال اس و کیفیت خواب بهبود قابل‌توجهی را بعد از هر دو مداخله ارتعاش و ماساژ نشان دادند

ماساژور آقا در آیت الله کاشانی