نوشته‌ها

مرکز ماساژ در داراباد | 09999890774

مرکز ماساژ در داراباد

مرکز ماساژ در داراباد

مرکز ماساژ در داراباد

مراکز ماساژ  داراباد

خواص فیزیکی این بافت‌ها به اثرات نیرو بستگی دارد زیرا بسیاری از بافت‌ها عبارتند از:
. این بدان معنی است که ساختار مقاومت را در برابر برخی جهت‌ها بهتر از دیگران مقاومت می‌کند.
یک نمونه از این اتفاق در آسیب‌های قوزک پا رخ می‌دهد. رباط‌ها جانبی بسیار آسان‌تر آسیب‌دیده اند.
بیشتر از سلول‌های میانی است، زیرا به اندازه کافی پشتیبان ندارند و به اندازه کافی قوی نیستند.
انواع نیرو
این نیرو به طور کلی بر پایه مسیری توصیف می‌شود که در آن اعمال می‌شود. یک نکته مهم

سالن ماساژ داراباد
فاکتور، صرف‌نظر از جهت، اندازه فشار اعمال‌شده نیز می‌باشد. عامل دیگر این است که
مساحت سطحی: ناحیه‌ای که در آن نیروی اعمال می‌شود، نیرو بیشتر است.
پراکنده شد و به بافت اجازه داد که بار بیشتری را حمل کند. نقطه مقابل نیز صادق است: کوچک‌تر
مساحت سطحی که در آن نیروی اعمال می‌شود، کم‌تر پراکنده می‌شود و مقدار بار کاهش می‌یابد.
بافت می‌تواند با آن برخورد کند. پنج دسته از نیروها وجود دارند که می‌توانند روی بدن عمل کنند:
۱. فشرده‌سازی: نیرویی که در امتداد محور بلند یک سازه هدایت می‌شود و فشار را تحت فشار قرار می‌دهد.
با هم ساختار بندی کنید.
۲. تنش: نیروی کششی که در امتداد محور بلند هدایت می‌شود و ساختار را امتداد می‌دهد.
۳. برش: نیرو که موازی با هواپیما عمل می‌کند و باعث می‌شود بافت‌ها از هم عبور کنند
در جهت مخالف.
۴.نتیجه ترکیبی از فشردگی و تنش که اعمال می‌شود.
عمود بر محور بلند. طرف ساختاری که نیروی اعمال می‌شود این است که
در حالی که طرف مقابل تحت فشار قرار می‌گیرد.
۵. کاربرد گشتاور حول محور بلند یک سازه، که یک جرقه ایجاد می‌کند
تنش برشی در تمام سازه است.

ماساژور آقا در داراباد