نوشته‌ها

مرکز ماساژ در شهرک نفت | 09999890774

مرکز ماساژ در شهرک نفت

مرکز ماساژ در شهرک نفت

مرکز ماساژ در شهرک نفت

مراکز ماساژ شهرک نفت

این مطالعه از ماساژ درمانی جامع، یک روش موثر برای افزایش دامنه گردنی از حرکت و کاهش درد تجربه‌شده
در یک فرد مبتلا به درد مزمن گردن،
حمایت می‌کند. همچنین مشخص شد که ورزش درمانی در افزایش دامنه گردنی، موثر است
اما کم‌تر از ماساژ در کاهش میزان درد ذهنی بود.
هر دو مداخله این موضوع را با آسودگی خاطر از درد مزمن گردن او فراهم کردند.

هدف از این کار تعیین موثر و موثر ماساژ درمانی بافت عمیق بر روی تحرک است.
نتایج آزمایش‌های تشخیصی که در مردان و زنان به دست آمد،
از لحاظ آماری تفاوت چندانی نداشت و این امر باعث می‌شد
که به عنوان یک گروه از بیماران مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

سالن ماساژ شهرک نفت
نتایج میانگین اختلاف در امتداد ستون فقرات بین مطالعه نشان‌دهنده تحرک فقرات بهبود ستون فقرات هستند.
نتیجه آزمون نتیجه آزمون دوم و سوم نشان‌دهنده وخامت در امتداد ستون فقرات است.
یک گرایش مشابه در نتایج مطالعه طول ماهیچه‌های اصلی مشاهده شد.
نتایج تفاوت متوسط در محیط سینه بین مطالعه و سومنشان‌دهنده افزایش محیط سینه هستند.
تحرک قفسه‌سینه بعد از ۳۰ روز تغییر نکرد
میانگین تفاوت در بین مطالعه و سوم نشان‌دهنده کاهش درد هستند.
بین تست‌های ۲ و به این معنی است که بهبود در همان سطح بلافاصله بعد از درمان نیست.
ماساژ بافت عمیق روشی موثر در درمان درده‌ای واقع در ستون فقرات قفسه‌سینه است.
آن تحرک فقرات و قفسه‌سینه را بهبود می‌بخشد
و طول انقباض ماهیچه‌های اصلی در افرادی که در یک موقعیت نشسته کار می‌کنند.

ماساژور خانم در شهرک نفت